Følg Norges Skiskytterforbund

Tags

norges skiskytterforbund

 • Markedskoordinator
 • stefania.rosenlundmanzi@skiskyting.no
 • 99307850

 • Prosjektleder Spenning i sikte
 • 99000528

 • Pressekontakt
 • Halvor.lea@olympiatoppen.no
 • 419 00 021

 • Idrettssjef
 • morten.djupvik@skiskyting.no
 • 916 83 540

 • Markeds- og kommunikasjonssjef
 • kcmazvgnzhe.njzjvikorexon@kaskwiiskytigdchhmdongbhlr.nuqsazsdwrto
 • 928 27 108

 • Generalsekretær
 • rakel.rauntun@skiskyting.no
 • 958 64 686

 • Utviklingssjef Landslag
 • per.arne.botnan@skiskyting.no
 • 900 42 212

 • Markedskoordinator
 • Marked, kommunikasjon og sosiale medier
 • tbjovgtherarese.lyengelhbratnjen@skiskunytsuqvinvtg.suno
 • 979 69 281