Følg Norges Skiskytterforbund

Kontaktpersoner

 • Markedskoordinator
 • qaqulqeqstliefgqqjmfaniaky.rigwvjtnaosenlusuwcndmaqynzi@ejafskitgygtbzrzokisovofpskyeytiqyngvr.nhwgfo
 • 99307850

 • Pressekontakt
 • Halvor.leaedwdol@olynqmpiatocfozevanppen.nvqo
 • 419 00 021

 • Generalsekretær
 • racwbujkkefql.waralgauuntuzfn@skiskytiyerxngwvgtbmua.nldo
 • 958 64 686

 • Idrettssjef
 • per.arne.botnan@skiskyting.no
 • 900 42 212

 • Markedskoordinator
 • Marked, kommunikasjon og sosiale medier
 • therese.engebraten@skiskyting.no
 • 979 69 281