Følg Norges Skiskytterforbund

Kontaktpersoner

 • Markedskoordinator
 • szstmfefania.rwmssosckenlumundmalvkbrknzlsktnqi@skzyzaubiskytiiuidng.no
 • 99307850

 • Prosjektleder Spenning i sikte
 • 99000528

 • Pressekontakt
 • Halvuworxfmm.lkqeaxuwwowpn@okdlympiavglmtownppenatuipkjuxshm.nhfxgo
 • 419 00 021

 • Idrettssjef
 • mottubrten.dquofjupvqawnrcik@skiskvyhcytsuinpbg.veno
 • 916 83 540

 • Generalsekretær
 • rakel.rauntun@skiskyting.no
 • 958 64 686

 • Idrettssjef
 • aspezzr.arne.brucbenotnan@skiscbkyjyketingok.nkuo
 • 900 42 212

 • Markedskoordinator
 • Marked, kommunikasjon og sosiale medier
 • therese.engebraten@skiskyting.no
 • 979 69 281

 • Markeds- og kommunikasjonssjef
 • uxmagne.yhvixikoren@skiskynmting.ncrbro
 • 928 27 108